Algemene Voorwaarden

AW Groep Nederland BV, AW Security BV, AW Event security BV, AW Cleaning BV en AW Facility B.V

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Gebruiker:

Onder AW Groep Nederland B.V. vallen de volgende werkmaatschappijen:

 

 • AW Event Security BV

Kazemat 9, 3905NR Veenendaal

KVK 81265085, Vestigingsnr. 000047571314

 

 • AW Security BV 

Kazemat 9, 3905NR Veenendaal

KVK 76997928, Vestigingsnr. 000044726457

 

 • AW Facility BV  

Kazemat 9, 3905NR Veenendaal

KVK 80908497, Vestigingsnr. 000047239484

 

 • AW Cleaning BV  

Kazemat 9, 3905NR Veenendaal

KVK 84850175, Vestigingsnr. 000050939483

 

Opdrachtgever: de in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever welke Gebruiker opdracht heeft verleend ter uitvoering van de diensten.

 

Overeenkomst: (ook wel opdrachtbevestiging) de (digitale) overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging tot dienstverlening tussen Gebruiker en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden altijd onlosmakelijk deel uitmaken.

 

Partijen: Opdrachtgever en Gebruiker

 

Diensten: de door Gebruiker te verrichten/verrichtte diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder doch niet uitsluitend beveiligingsdiensten c.q. het ter beschikking stellen van (evenement-)beveiligers, toezichthouders, schoonmakers en glazenwassers.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan (o.a. offerte-stadium) en op de Diensten en werkzaamheden die vóór of na het (al of niet) sluiten van een Overeenkomst door of namens Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken of zijn betrokken (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval van zgn. inhuurovereenkomsten en/of uitbestedingsovereenkomsten). Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Gebruiker is bedongen, geldt als een jegens genoemde derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde (rechts-)persoon van Gebruiker.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige- c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn van aanvaarding is genoemd. Alle aanbiedingen en offertes zijn qua inhoud immer vrijblijvend. Gebruiker is slechts aan zo een aanbieding/offerte gebonden indien de schriftelijke aanvaarding hiervan door Opdrachtgever Gebruiker binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn heeft bereikt. Indien door Gebruiker geen termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum van de aanbieding/offerte.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Gebruiker niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de (gedeeltelijke) aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Gebruiker, tenzij Gebruiker daarna uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

3.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor Gebruiker tot het verrichten van een gedeelte van een Dienst tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Aan eventuele mondelinge mededelingen kunnen nimmer rechten worden ontleend. Uitsluitend deze algemene voorwaarden en/of bepalingen gesteld op de Overeenkomst zijn –met in acht name van hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden- bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Bij de aanvaarding van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever die gegevens verstrekken die voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3.7 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Gebruiker niet tot het aangaan van een Overeenkomst.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Gebruiker, komt de Overeenkomst uitsluitend tot stand door en op het moment van:

Het verzenden van een opdrachtbevestiging door Gebruiker; of

Het door Opdrachtgever (schriftelijk) aanvaarden van een aanbieding/offerte, zoals omschreven in artikel 3; of

De feitelijke aanvang van de Diensten door Gebruiker.

4.2 De verbintenis van Gebruiker zal -gezien de aard van de Diensten c.q. werkzaamheden- immer een inspanningsverplichting betreffen, waarbij Gebruiker de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich meebrengt naar beste inzicht en vermogen in acht zal nemen. Gebruiker zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten uitdrukkelijk, en tijdig van tevoren, met Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen en door Gebruiker schriftelijk zijn aanvaard c.q. bevestigd.

4.3 Indien en voor zover naar inzicht van Gebruiker een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

4.4 Opdrachtgever verplicht zich om Gebruiker in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Gebruiker zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen, inclusief eventuele kosten c.q. schade ten gevolge van de ontstane vertraging.

4.5 Indien door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO- uitrusting.

4.6 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee (het personeel van) Gebruiker haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (het personeel van) Gebruiker bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal Gebruiker regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor (het personeel van) Gebruiker kunnen worden beschouwd.

4.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.8 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9 Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst c.q. Dienst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Tevens zal Opdrachtgever Gebruiker immer en volledig in de gelegenheid stellen om de Overeenkomst correct uit te voeren. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker dan wel de door haar ingeschakelde derden wordt verhinderd of op enige wijze wordt tegengewerkt.

4.10 Indien Gebruiker een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Gebruiker behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Gebruiker of indien Gebruiker door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Gebruiker geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gehouden van schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken dienst aangaande.

4.11 Door Opdrachtgever aan Gebruiker ter beschikking gestelde sleutels beheert Gebruiker als goed huisvader waarbij Gebruiker echter nimmer aansprakelijk zal zijn voor enige (indirecte) schade verband houdend met verlies, beschadiging, vermissing en/of  diefstal van betreffende sleutels. Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door Gebruiker bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden, zonder dat Gebruiker hierbij op enige wijze schadeplichtig zal zijn jegens Opdrachtgever dan wel derden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Gebruiker de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen. Gebruiker is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zal deze door Gebruiker in overleg met Opdrachtgever worden gewijzigd.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

5.6 Indien Opdrachtgever, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen doch vóórdat met de feitelijke uitvoering hiervan is aangevangen, de Overeenkomst wenst te annuleren, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van annuleringskosten aan Gebruiker ter hoogte van minimaal 10% van de totale order c.q. Overeenkomst vermeerderd met de B.T.W., waarbij deze annuleringskosten minimaal zullen omvatten de geldelijke tegenwaarde van de wettelijke-, sociale-, fiscale- en loon- c.q. beloning-technische verplichtingen die Gebruiker heeft jegens haar werknemers dan wel jegens door haar ingehuurde zelfstandigen/ZZP-ers met betrekking tot betreffende Overeenkomst, onverminderd het recht van Gebruiker tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen gederfde omzet.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief tegen het einde van de desbetreffende kalendermaand op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden tenzij anders schriftelijk is bevestigd.

6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na ommekomst van de overeengekomen periode (stilzwijgend) geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode en onder dezelfde (financiële) condities, tenzij een der partijen deze overeenkomst uiterlijk drie maanden vóór datum afloop van de (verlengde) contractsduur alsnog bij aangetekende brief opzegt.

6.4 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit voor Gebruiker dan wel de vanwege Gebruiker ingeschakelde derden nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Gebruiker een redelijke termijn gegeven dient te worden teneinde de afspraken alsnog na te kunnen komen. Behoudens eigen schuld of grove nalatigheid van Gebruiker zal Gebruiker nimmer voor mogelijke schade voortvloeiende uit de overschrijding van enige termijnen aansprakelijk zijn.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1 Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

7.2 De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien met Gebruiker geen vast honorarium is overeengekomen of in het geval sprake is van een voortzetting van een overeenkomst zonder dat dit schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen, dan wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een week zullen de verschuldigde kosten wekelijks in rekening worden gebracht.

7.5 Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd bij (wettelijke) prijsstijgingen en aan het begin van elk jaar tot verhoging van dit honorarium of tarief over te gaan. Alle extra kosten veroorzaakt door redelijkerwijs bij het opstellen van de offerte niet voorziene omstandigheden, kunnen naderhand alsnog worden doorberekend.

7.6 In het geval Opdrachtgever (enige vorm van) dienstverlening bij Gebruiker aanvraagt, welke binnen 24 uur na deze aanvraag dient te worden uitgevoerd, is Gebruiker gerechtigd een toeslag van 10% op haar normaal geldend honorarium te hanteren.

7.7 Bovendien mag Gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen- dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet valt toe te rekenen aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.8 Indien in het kader van (de duur van) de Overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, fiscale wetgeving, toeslagen op de lonen en andere (CAO-)kosten, premieverhogingen (voor de sociale wetten), verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is Gebruiker gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen.

7.9 In geval van het door Gebruiker verrichten van Diensten tijdens bijzondere uren en/of op feestdagen is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs voor de geleverde/te leveren Dienst(en) te verhogen conform de percentages als nader omschreven in de voor de uit te voeren werkzaamheden geldende en tijdens de werkzaamheden van kracht zijnde CAO dan wel de Wet.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij een andere termijn is overeengekomen, geschiedt betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

8.2 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van Gebruiker te voldoen.

Indien facturen van Gebruiker niet tijdig worden voldaan heeft Gebruiker het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Indien de facturen van Gebruiker herhaaldelijk te laat worden betaald heeft Gebruiker het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur te vermeerderen met BTW.

8.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zal in dat geval aan Gebruiker een nalatigheidsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of per gedeelte van de maand. Bij betalingsachterstand van dertig (30) of langer na factuurdatum behoudt Gebruiker zich het recht voor de verschuldigde rente te verhogen met 7%.

8.4 Zolang Opdrachtgever het door haar verschuldigde, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Gebruiker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten waarbij Gebruiker nimmer voor mogelijk daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zal zijn.

8.5 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit omzetderving, personele kosten en kosten van ingebrekestelling.

8.6 Alle (buiten-) gerechtelijke kosten vallende onder de inning van enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag zijn voor rekening van Opdrachtgever, die ermee akkoord is dat de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- zonder dat voorafgaande dat voorafgaande sommatie zal zijn vereist. Met name komen voor haar rekening kosten van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers, incassobureaus en kosten. Opdrachtgever is over deze kosten ook rente verschuldigd aan Gebruiker.

8.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en Teruggave ter beschikking gestelde goederen

9.1 Alle eventueel door Gebruiker aan Opdrachtgever verstrekte goederen zijn en blijven eigendom van Gebruiker, behoudens het geval dat Gebruiker anders aangeeft en alsdan uitsluitend indien Opdrachtgever alle in dat verband geldende verplichtingen jegens Gebruiker volledig is nagekomen.

9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker daarvan onverwijld in kennis te stellen en tevens de beslaglegger hierover terstond te informeren.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voor eigen rekening en risico te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door Gebruiker geleverde goederen, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als enig betaalmiddel dan wel zekerheid worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die goederen in de macht te doen komen van Gebruiker, tevens zal Opdrachtgever Gebruiker en de zijnen immer onverkort faciliteren om genoemde betreding te effectueren.

9.7 Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken aan Gebruiker te doen toekomen.

9.8 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na een daartoe strekkende ingebrekestelling c.q. sommatie, in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en/of kosten, waaronder de kosten van vervanging, geheel op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 10 Intellectuele Eigendom / AVG

De intellectuele eigendomsrechten op door Gebruiker verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door haar geleverde programmatuur blijven van Gebruiker. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Gebruiker maakt bij haar communicatie gebruik van al dan niet door derden aangeboden (digitale communicatie-)middelen en/of diensten voor de opslag van gegevens een en ander conform de regels van de AVG, Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten dan wel voor enige schade van Opdrachtgever voortvloeiende uit een overtreding van de AVG.

 

Artikel 11 Personeel Gebruiker

11.1 Gebruiker kiest het personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Diensten uit aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waarvan het personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de Wet moet voldoen.

11.2 Binnen voormeld kader is Gebruiker vrij in de keuze van haar personeel. Indien het door Gebruiker ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Gebruiker op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.

11.3 Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Gebruiker moet worden ingewerkt door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Onderzoek, reclames

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zoveel mogelijk gedetailleerd en gemotiveerd en voorzien van verificatiebescheiden onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende Dienst(en) schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker.

12.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 en 15 c.q. binnen de grenzen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.3 Reclames schorten de betalingsverplichting(-en) van Opdrachtgever niet op en verschaffen Opdrachtgever ook geen recht van compensatie, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct te ontbinden c.q. te beëindigen door schriftelijke kennisgeving (via E-mail dan wel per post dan wel per aangetekende post) zonder daarbij op enige wijze aansprakelijk te geraken voor enige schade zijdens Opdrachtgever dan wel derden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Gebruiker -na het sluiten van de Overeenkomst – omstandigheden ter kennis zijn gekomen die gegronde vrees geven dat Opdrachtgever de verplichtingen niet (meer) zal (kunnen) nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn (achterstallige) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, doch deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft of onvoldoende is;
 • Opdrachtgever in de situatie verkeert dat faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel zich geconfronteerd ziet met executoriale beslaglegging dan wel in het geval op Opdrachtgever de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 • Opdrachtgever (haar directielid- dan wel –leden) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • Opdrachtgever enige uit kracht der wet, de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden op haar rustende verplichtingen niet nakomt;
 • Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking, fusie of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
 • Opdrachtgever ernstig verwijtbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.

13.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de (lopende en/of toekomstige) vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever dadelijk en ineens opeisbaar.

13.4 Indien Gebruiker de nakoming van diens verplichtingen opschort uit hoofde van dit artikel, behoudt Gebruiker haar aanspraken conform de Wet en/of overeenkomst.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

14.2 Gebruiker  zal zich naar haar beste kunnen inspannen om een optimaal resultaat voor Opdrachtgever te bewerkstelligen maar dit zal nooit inhouden dat Gebruiker Opdrachtgever enige garantie biedt dat dit resultaat zal worden bereikt. Alle mogelijke investeringen en/of uitgaven die Opdrachtgever in het kader van het door haar beoogde resultaat dan wel activiteit doet, blijven te allen tijde voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Opdrachtgever aan te tonen- grove schuld of opzet van Gebruiker bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfs- en gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan geleden verlies/gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie bij Opdrachtgever dan wel  aan Opdrachtgever (c.q. diens project/evenement) verbonden bedrijven en/of derden. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband heeft houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Gebruiker evenmin aansprakelijk.

14.3 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed dan wel veroorzaakt is door derden en/of veroorzaakt is door de vanwege Gebruiker ingeschakelde derden. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend is en waartegen Opdrachtgever schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

14.4 Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon, telefoon- of telefax storingen, programmering fouten, stroringen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

14.5 Gebruiker heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker (c.q. van de eventueel door Gebruiker ingeschakelde derden) is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal Gebruiker aan Opdrachtgever informatie over de betreffende polis verstrekken. Indien en voor zover genoemde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van Gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat Opdrachtgever inzake betreffende Overeenkomst reeds aan Gebruiker heeft betaald.

14.6 Personeel van Gebruiker kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij de Overeenkomst partij.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

15.1 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden jegens Gebruiker ter zake van verlies of schade aan objecten en goederen waarvoor Gebruiker Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker van vorderingen van personeel van Gebruiker tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeel.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tevens voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 16 Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Gebruiker kunnen worden toegerekend, waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Gebruiker, stakingen elders voor zover Gebruiker daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Gebruiker aan hun verplichtingen, alsmede extreme weer- en verkeersomstandigheden, alsmede epidemieën/virussen/pandemie en soortgelijken.

16.2 In geval van overmacht is Gebruiker zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Gebruiker een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.

16.3 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgevers is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.4 In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, welke redelijkerwijs van tijdelijke aard moet worden geacht, heeft Opdrachtgever niet de bevoegdheid de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen c.q. te ontbinden.

 

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Opdrachtgever en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na het voorafgaand verkrijgen van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van (rechts-)personen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze Overeenkomst een beroep heeft gedaan en/of die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 19 Geschillen

Geschillen over de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, zullen door de meest gerede partij bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, behoudens in geval dwingende regels van competentie zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.

21.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.